هفته ۱ تا ۴ تمرینات استقامتی

طبقه بندی عضلاتتمریناتست هاتکرارها
قفسه سینهپرس سینه با دمبل۳۲۰/۲۰/۲۰
شانه هاحرکت کول۳۲۰/۲۰/۲۰
پشتزیربغل قایقی۳۲۰/۲۰/۲۰
جلو دست هاحرکت تقویت مچ دست ۲۲۰/۲۰
عضلات سه سرحرکت دیپ۲در حد توان
پشتکشش بارفیکس با دست های جمع۲در حد توان
کمرحرکت فیله کمر۳۱۵/۱۵/۱۵
روزهای ۱ و ۳
طبقه بندی عظلاتتمریناتست هاتکرار ها
پاها حرکت اسکوات۳۲۰/۲۰/۲۰
پاهاحرکت لانژ (لانج)۳۲۰/۲۰/۲۰
پاهاحرکت ساق پا (زانو و مفصل ران ثابت و بر روی پنجه پاها بلند شدن)۳۲۰/۲۰/۲۰
پاهاپرس پا۲۲۰/۲۰
پاهاباز کردن پاها (حرکت جلوپا با دستگاه)۲۲۰/۲۰
پاهاکرکت پشت پا۳۲۰/۲۰
روز های ۲ و۴

هفته ۵ تا ۸ تمرینات استقامتی

طبقه بندی عظلاتتمریناتست هاتکرار ها
سینه هاحرکت قفیه سینه بر روی میز شیب دار۳۱۰/۱۰/۱۰
شانه هاحرکت پرس سرشانه۳۱۲/۱۲/۱۲
پشتحرکت زیربغل سیم کش دست باز۳۸/۸/۸
جلو دستحرکت مچ دست در حالیکه پشت دست به سمت بالا باشد۳۱۰/۱۰/۱۰
عضله سه سر بازوییحرکت پشت بازو۳۱۲/۱۲/۱۲
پشتبا هالتر T  حرکت پارویی یا حرکتی۳۱۲/۱۲/۱۲
کمرحرکت فیله کمر۳۱۲/۱۲/۱۲
روز های ۱ و ۳
طبقه بندی عظلاتتمریناتست هاتکرارها
پاهاپرش به سمت بالا از حالت اسکوات۳۱۰/۱۰/۱۰
پاهاحرکت پاور کلین۳۱۲/۱۲/۱۲
پاهاحرکت اسکوات۳۸/۸/۸
پاهاحرکت لانژ۲۱۰/۱۰/۱۰
پاهاحرکت پله۲۱۲/۱۲/۱۲
پاهاحرکت ساق پا۲۱۲/۱۲/۱۲
روز های ۲ و ۴

هفته ۹ تا ۱۲ تمرینات استقامتی

طبقه بندی عظلاتتمریناتست هاتکرارها
حرکت سینهحرکت بالا سینه۳۲۵/۲۵/۲۵
شانه هاپرس سرشانه با دمبل۳۲۵/۲۵/۲۵
پشتحرکت بارفیکس با حایز بغل سیم کش از جلو دست باز۳در حد توان
جلو دست هاجلو بازو چکشی۲۲۵/۲۵
عضله سه سرحرکت پشت بازو سیم کش۳۲۵/۲۵/۲۵
پشتحرکت زیر بغل با دمبل تک دست و تنه خم۳۲۵/۲۵
کمرحرکت فیله کمر۳۱۵/۱۵/۱۵
روز های ۱ و ۳
طبقه بندی عظلاتتمریناتست هاتکرارها
پاهاحرکت اسکوات۳۲۵/۲۵/۲۵
پاهاجلو پا با دستگاه۲۲۵/۲۵
پاهاحرکت پشت پا با دستگاه۲۲۵/۲۵
پاهاحرکت ساق پا۳۲۵/۲۵/۲۵
پاهاحرکت لانژ۲۲۵/۲۵
پاهاپرس پا۳۲۵/۲۵/۲۵
روز های ۲ و ۴

هفته ۱۳ تا ۱۶ تمرینات استقامتی

طبقه بندی عظلاتتمریناتست هاتکرارها
سینهپرس سینه با هالتر۳۸/۸/۸
شانه هاحرکت سرشانه با هالتر از جلو۳۱۰/۱۰/۱۰
پشتحرکت زیر بغل سیم کش دست جع از جلو۳۱۰/۱۰/۱۰
بازو و جلو دست هاحرکت ساعد۲۱۲/۱۲/۱۲
عضله سه سرحرکت پشت بازو با دمبل تک و  تنه خم(زانوی یکی از پاها بر روی میز و تنه خم می شود و دست۲۱۲/۱۲/۱۲
پشتحرکت زیر بغل با دمبل تک دست و تنه خم۲۲۰/۲۰/۲۰
کمرحرکت فیله کمر۳۱۵/۱۵/۱۵
روزهای ۱ و ۳
طبقه بندی عظلاتتمریناتست هاتکرارها
پاهاحرکت اسکوات۳۱۰/۱۰/۱۰
پاهاحرکت لانژ۳۱۲/۱۲/۱۲
پاهاحرکت پرشی جفتی از حالت سکوات۳۱۰/۱۰/۱۰
پاهاحرکت پاور کلین۳۱۲/۱۲/۱۲
پاهاحرکت پله۳۱۲/۱۲/۱۲
پاهاحرکت ساق پا۳۲۰/۲۰/۲۰
روز های ۲ و ۴