در حین تمرینات فصلی، هدف اصلی تمرینات حفظ دستاوردهاست. هدف تمرینات با وزنه حفظ دستاوردهایی است که شما در طول خارج از فصل به دست آورده اید، در حالیکه دقت کنید دچار بیش تمرینی نشده و طراوت خود را حفظ کنید. وقتی که شما آمادگی و طراوت خود را از دست می دهید، توانائی و کارائی شما به عنوان یک ورزشکار به شدت کاهش پیدا می کند. کار با وزنه بیش از دوبار در هفته و تمرین روزانه بیش از مقداری است که اکثر مردم را دچار بیش تمرینی کند.
به منظور حفظ استقامت و حالت انفجاری که در خارج از فصل مسابقات کسب شده اند، تمرینات نگهداری در فصل مسابقات برای کار کردن گروههای عضلانی ویژه دوچرخه سواری دو روز در هفته انجام می شوند. این نوع از تمرینات دو بار در هفته انجام می شود زیرا کمترین تعداد روزهایی است که برای تمرینات با وزنه مورد نیاز است در حالیکه دستاوردهای شما حفظ خواهد شد. تمرینات عضلانی شما اگر فقط یکبار در هفته انجام شود می تواند باعث از بین رفتن آمادگی بدست آمده شما شود. برنامه تمرینات در طول فصل مسابقات شامل تمرینات نگهداری برای استقامت، قدرت و توان انفجاری که به این روش هیچکدام از آنها در طول فصل از بین نمی رود.
اگر شما بخواهید، می توانید برنامه تمرینات خود را در فصل مسابقات با استفاده از شکل تمرینات دایره ای انجام دهید. بخش تمرینات تکنیکی.

تمرینات نگهداری / دو روز در هفته

طبقه بندی عظلاتتمریناتست هاتکرارها
پاهاحرکت اسکوات۳۲۰/۲۰/۲۰
پاهاحرکت لانژ۳۲۰/۲۰/۲۰
پاهاحرکت ساق پا۳۲۰/۲۰/۲۰
سینهپرس سینه با دمبل۳۲۰/۲۰/۲۰
شانه هاحرکت کول۳۲۰/۲۰/۲۰
پشتزیر بغل قایقی۳۲۰/۲۰/۲۰
هفته فرد روزهای ۱ و ۲
طبقه بندی عظلاتتمریناتست هاتکرارها
پاهاپرس پا۳۲۰/۲۰/۲۰
پاهاحرکت پشت با دستگاه۳۲۰/۲۰/۲۰
پاهاحرکت ساق پا۳۲۰/۲۰/۲۰
سینهپرس سینه با هالتر۳۲۰/۲۰/۲۰
شانه هاحرکت نشر از جلو۳۲۰/۲۰/۲۰
پشتبارفیکس۳۲۰/۲۰/۲۰
هفته زوج روزهای ۱ و ۲