موتورسیکلتی که از دهه ۸۰ وارد بازار ایران شده و امروز می خواهیم یه نگاه کوتاه به این موتورسیکلت بیندازیم.